اعتبار

بیست میلیون تومان اعتبار سی روزه بدون بهره…