اعتباری

چهل میلیون تومان اعتبار سی روزه بدون بهره…